• Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
+371 26 822 230

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Veikparka "veikot.lv" drošības un izmantošanas noteikumi:

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Veikbords ir ūdens sporta veids, kas izpaužas kā braukšana ar speciāli tam paredzētu dēli, kam ir pieskrūvēti stiprinājumi, kuros tiek nostiprinātas kājas, lai varētu stabili noturēties uz dēļa. Veikbordists turas pie striķa, kas piestiprināts motorlaivai. Braukšana notiek pa ūdens virsmu ar veikošanai piemērotu un atbilstošu ātrumu turoties pie striķa, kurš piestiprināts pietiekošā augstumā, lai varētu veikt dažādus trikus. Tā kā šis sporta veids ir ekstrēms, ir izstrādāti attiecīgi noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā notiek veikparka “veikot.lv” (turpmāk tekstā – veikot.lv) piedāvāto pakalpojumu izmantošana un norise.
1.2. Lietotājs ir persona, kura izmanto veikot.lv sniegtos pakalpojumus un, kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu (nepieciešamības gadījumā personāls/instruktors var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu). Ja lietotājs ir jaunāks par 16 gadu vecumu, tad viņam/-ai ir tiesības izmantot veikot.lv sniegtos pakalpojumus tikai vecāku/aizbildņu nepārtrauktā uzraudzībā vai ar vecāku/aizbildņu rakstveida atļauju;
1.3. veikot.lv pakalpojuma lietotājam obligāti jābūt pamatprasmēm peldēšanā.

2. Lietotāja pienākumi un rīcība brauciena laikā

2.1. Atrodoties veikot.lv ūdens teritorijā (turpmāk tekstā – Trase) Lietotājam, kurš izmanto veikot.lv sniegtos pakalpojumus obligāti ir jāizmanto attiecīgais ekipējums –ķivere, glābšanas vai triecienveste un veikborda dēlis. Tos nepieciešamības gadījumā ir iespējams izīrēt veikot.lv;
2.3. Lietotājam, kas pakalpojumus izmanto pirmo reizi vai, kurš par savām spējām nav pārliecināts, OBLIGĀTI informē par šo faktu veikot.lv personālu/instruktoru;
2.4. Lietotājs ir tiesīgs uzsākt jebkādu darbību tikai pēc veikot.lv personāla/instruktora mutiska uzaicinājuma;
2.5. Par braukšanas tehniku, atbilstoši Lietotāja braukšanas prasmēm un iemaņām, pirms Trases izmantošanas puses vienojas mutiski, savstarpēji visu izrunājot un ievērojot Lietotāja braukšanas prasmes;
2.6. Brauciena laikā virzību pa veikot.lv ūdens teritoriju nosaka instruktors;
2.7. Instruktors vērīgi seko Lietotāja uzvedībai un darbībai ūdens teriotrijā tāpēc izvēlas labi saprotams signālus kā:

2.7.1. Rokas īkšķis pavērsts uz augšu (sarunvalodā „OK” zīme) – nozīmē palielināt ātrumu vai apliecināt gatavību pēc kritiena atsākt braucienu;
2.7.2. Rokas īkšķis pavērsts uz leju nozīmē – samazināt ātrumu vai apliecināt pēc kritiena neturpināt braucienu;
2.7.3. Augsti pacelta roka nozīmē vēlmi beigt braucienu;
2.8. Kritiena gadījumā OBLIGĀTI ir jāatlaiž striķis / falle;
2.9. Lai atsākt braucienu pēc kritiena ir jāaizpeld pie striķa / falles. Instruktors ļauj atsākt braucienu līdzko Lietotājs ir signalizējis, ka ir gatavs turpināt braucienu;
2.10. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par trases vai inventāra izmantošanu – jautāt veikot.lv personālam/instruktoram, noskaidrojot jautājumus līdz tie ir pilnībā saprotami;
2.12. Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt instruktoru iepriekš minētājā kārtībā;
2.13. Izturēties saudzīgi pret nodarbības laikā lietojamo un pieejamo Veikparka mantu un izsniegto nomas inventāru;
2.14. Pirms uzsākt braukt pa trasi brīdināt personālu, ka apgriezienos veiksiet lēcienu.

3. Lietotājam kategoriski aizliegts:

3.1. Atrasties trasē apreibinošu vielu ietekmē( alkohols, narkotikas utt.);
3.2. Patvaļīgi lietot trasi/inventāru bez veikot.lv instruktora atļaujas;
3.3. Apzināti izraisīt sadursmes ar ūdens teritorijā veikot.lv izvietotajām konstrukcijām vai citiem lietotājiem, personālu;
3.4. Lietot trases konstrukcijas pretēji to drošas lietošanas virzienam;
3.5. Pēc kritiena turēties pie striķa / falles.

4. Lietotāja atbildība

4.1. Lietotājs, kas izmanto personīgo inventāru, uzņemas pilnu atbildību par tā drošību, tehnisko stāvokli un ekspluatācijas piemērotību apstākļiem;
4.2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkādu kaitējumu, traumām, kas radušies viņa veselībai brauciena laikā pa trasi;
4.3. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;
4.4. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām.

5. Lietotāja tiesības

5.1. Izmantot Veikparka sniegtos pakalpojumus;
5.2. Veikt personāla/instruktora dotos norādījumus atrodoties Veikparkā;
5.3. Atteikties izpildīt uzdevumus, ja Lietotājs kādu noteiktu apstākļu dēļ apzinās vai šaubās, ka uzdevumu nespēs veikt;
5.4. Uzdot jebkādus jautājumus par uzdevumu izpildi un saņemt personāla/instruktora atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

6. Citi jautājumi

6.1. Lietotājam tiek norādīta vieta un izīrēts pēc nepieciešamības, inventārs, lai sagatavotos trases lietošanai (gadījumā, ja lietotājs neizmanto personīgo inventāru);
6.2. Ja trasi tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izmantot, tad par kompensāciju puses vienojas savstarpēji;
6.3. veikot.lv neuzņemas atbildību par lietotāja personīgajām mantām, materiālajām vērtībām kuras atstātas bez uzraudzības;
6.4. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība nodarbībā Lietotājam tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;
6.5. Pretenzijas, kas radušās nodarbības laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā nekavējoties – uzreiz pēc nodarbības beigām adresējot tās veikot.lv vadībai;
6.6. Ja lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs LR normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.7. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar veikot.lv personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta veikot.lv vadība, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar vadību, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs LR normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;
6.8. Lietotājs iepazīstoties ar Veikparka „veikot.lv” drošības un izmantošanas noteikumi” tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu „Veikparka ekspluatācijas noteikumi” žurnālā.